นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายในและภายนอก ผู้มาติดต่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายใน และภายนอกผู้มาติดต่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้สิ่งของ

วันที่:21 เมษายน 2566

เข้าชม:87

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่