สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.  นายณัฐพงษ์ รังเรืองโรจน์  รก.ผจภ.2(ลบ.) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัญชา  วัชรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ

1.เรื่อง การพิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 คือ

-เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือเสี่ยงภัยแล้ง

-เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพรายได้และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

-เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

-กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีืมีภารกิจเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หากมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการดังกล่าว

-จังหวัดสระบุรีได้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำแผนงานโครงการฯ ผ่านทางระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

-เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดทำแผนงานโครงการฯ หน่วยงานต้นสังกัดตามมิติงบประมาณได้ยืนยันนำเข้าข้อมูล (Sign off 1) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานจังหวัดสระบุรีได้ตรวจสอบการยืนยันนำเข้าข้อมูล (Sign off 1) ของหน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พบว่าหน่วยงานฯ ได้เสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ทุกมิติงบประมาณ รวมจำนวนทั้งสิ้น 141 โครงการ แบ่งออกเป็น Area-จังหวัด63โครงการ Area-อปท.51โครงการ Function27โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 จังหวัดสระบุรี โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงานโครงการฯ ตามข้อสังเกตของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามบริบทพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ยืนยันนำเข้าข้อมูล (Sign off 2) แผนงานโครงการฯ ในระบบ Thai Water Plan และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาระบุพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี2566/2567 จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทราบภายในกำหนดต่อไป

2.เรื่อง พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2566/2567 จังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่ กปภ.(พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ของจังหวัดสระบุรี มีอำเภอแก่งคอย ตำบลสองคอน,ท่าตูม,หินซ้อน ลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา,พุแค ลุมน้ำป่าสัก อำเภอบ้านหมอ ตำบลสร่างโศก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา,ป่าสัก และอำเภอวังม่วง ตำบลคำพราน,วังม่วง ลุ่มน้ำป่าสักและได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ทุกพื้นที่ได้ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งและยังช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินน้ำบาดาล

วันที่:01 ธันวาคม 2566

เข้าชม:51

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่